fbpx
Close

Teenuse osutamise üldtingimused

Versioon: 10.10.2017

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad teenuse osutamise üldtingimused moodustavad Kliendi ja Happy Workplace OÜ, registrikood 14327101, asukohaga A. Adamsoni tn 32-2, 10137 Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi „Teenuseosutaja“) vahel sõlmitud tarkvararakenduse „Blue Monday“ (edaspidi „Rakendus“) teenuse osutamise lepingu (edaspidi „Teenusleping“) lahutamatuosa.

1.2 Käesolevad üldtingimused ja Teenusleping moodustavad terviku (edaspidi „Leping“). Vastuolude korral käesolevate üldtingimuste ja Teenuslepingu vahel lähtutakse Teenuslepingus sätestatust.

2. Lepingu ese

2.1 Lepingu esemeks on tarkvarateenus software as a service (SaaS) põhimõttel (edaspidi „Teenus“), mida Teenuseosutaja osutab Kliendile Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

2.2 Teenuse olemus ja Teenuse tehnilised parameetrid sätestatakse Teenuslepingus ja/või selle lisades.

3. Liitumistasu

3.1 Lepinguga võivad Pooled leppida kokku liitumistasus, mis on vajalik Teenuse käivitamiseks. Liitumistasu suurus ning vajadusel Teenuse käivitamiseks vajalike tegevuste kirjeldus sätestatakse Teenuslepingus. Liitumistasu lisatakse Teenuse käivitamise kuule vahetult järgneval kuul esitatavale Tasu arvele.

3.2 Liitumistasu sisaldab Kliendile vajalike kontode loomist ning Teenuslepingus kokkulepitud mahus konsultatsioone Teenuse kasutamiseks.

3.3 Liitumistasu on ühekordne ning seda ei tagastata Kliendile Lepingu ülesütlemisel, välja arvatud juhul, kui:

3.3.1 Teenuseosutaja ütleb Lepingu esimese kolme kuu jooksul Lepingu jõustumisest korraliselt üles;

3.3.2 Klient ütleb Lepingu esimese kolme kuu jooksul Lepingu jõustumisest üles Teenuseosutajapoolse Lepingu olulise rikkumise tõttu.

4. Tasu

4.1 Klient tasub Teenuse igakuist tasu iga aktiivse kasutaja kohta Teenuslepingus kokku lepitud määras (edaspidi „Tasu“). 

4.2 Kliendi aktiivseks kasutajaks loetakse kasutajat, kes on kasutanud Teenust, s.o raporteerinud Rakenduses emotsiooni vähemalt neljal korral ühe arvestusperioodi jooksul. Arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui Teenuse käivitamise päev on hiljem kui kalendrikuu 15. kuupäeval või kui Leping lõpeb varem kui kalendrikuu 16. kuupäeval, siis vastava kuu eest arvet ei esitata. 

4.3 Liitumistasus sisalduva konsultatsioonitundide mahu ületamisel osutab Teenuseosutaja Kliendile konsultatsiooni vastavalt Teenuslepingus kokkulepitud tunnihinnale. Tasu osutatud konsultatsiooni eest lisatakse konsultatsiooni osutamise kuule vahetult järgneval kuul esitatavale Tasu arvele.

4.4 Teenuseosutaja esitab Kliendile arve kord kuus, võttes aluseks käesolevas peatükis sätestatud Tasu arvestamise põhimõtted. Arvetasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva.

5. Reisikulud

5.1 Klient kohustub tasuma Teenuseosutajale reisikulud, kui Teenuseosutaja teostab Teenuse osutamiseks vajalikke seadistustöid või viib Teenuse kasutamiseks vajaliku koolituse ja/või konsultatsiooni läbi Kliendi asukohas, kui Kliendi asukoht on kaugemal kui 50 km Tallinnast.

5.2 Reisikulud sisaldavad transpordikulu Kliendi asukohta ning elamis, s.h. majutuskulusid Kliendi asukohas. Teenuseosutaja kooskõlastab vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Reisikulu suuruse Kliendiga iga kord enne reisi algust. 

5.3 Klient tasub Teenuseosutajale reisikulud vastavalt Teenuseosutaja kuluaruandele, mille Teenuseosutaja esitab Kliendile pärast reisilt naasmist. Eelnimetatud kulu lisatakse kulu kandmise kuule vahetult järgneval kuul esitatavale Tasu arvele.

6. Autoriõigused

6.1 Kõik Rakenduse suhtes kehtivad autoriõigused kuuluvad Teenuseosutajale või isikutele, kellelt teenuseosutaja on saanud vajalikud litsentsid. Lepinguga ei loovuta ega anna Teenuseosutaja muul viisil Kliendile üle autoriõigusi, välja arvatud punktis 6.2 nimetatud litsents.

6.2 Teenuse kasutamiseks Lepingus toodud tingimustel ja eesmärgil annab Teenuseosutaja Kliendile Lepingu kehtivuse ajaks Rakenduse ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooni ning koolitusmaterjalide osas ülemaailmselt kehtiva ainulitsentsi all-litsentsi andmise õiguseta. Selguse huvides – litsents hõlmab vaid Rakenduse kasutusõigust Lepingus otseselt sätestatud tingimustel. Klient ei või Rakendust reprodutseerida, täiendada, muuta, võõrandada ega võimaldada muul viisil selle kasutamist Lepingus nimetamata isikute poolt. 

6.3 Käesolevas peatükis sätestatud litsentsi tasu sisaldub Kliendi pool Teenuseosutajale makstavas Tasus.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1 Võttes arvesse asjaolu, et Teenuse kasutamiseks töötleb Klient enda töötajate või muude füüsiliste isikute, kes osalevad Kliendile mistahes käsundi osutamises või töövõtu teostamises (edaspidi „Kasutaja“), isikuandmeid (edaspidi „Isikuandmed“), loetakse Klienti Lepingu tähenduses isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning Teenuseosutajat isikuandmete volitatud töötlejaks.

7.2 Teenuseosutaja töötleb Kliendi nimel järgmiseid Isikuandmeid: Kasutaja nimi, sugu, sünniaasta ning e-posti aadress.

7.3 Teenuseosutaja töötleb Isikuandmeid eesmärgiga osutada Kliendile Teenust. Isikuandmete töötlemise toiminguteks Lepingu tähenduses on eeskätt Isikuandmete salvestamine Rakendusse, nende Rakenduses säilitamine ning Isikuandmete edastamine Kliendile vastavalt Teenuse olemusele. Isikuandmete vastutav töötleja on Klient, kes kohustub käesolevaga tagama, et Isikuandmed, mis on tema või tema Kasutajate poolt Rakendusse sisestatud, on saadud ning nende töötlemine Teenuse kasutamisel kooskõlas Lepingu tingimustega toimub õiguspäraselt, kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega.

7.4 Teenuseosutaja töötleb Isikuandmeid üksnes Lepingu kehtivuse ajal. Lepingu kehtivuse viimasel päeval kohustub Teenuseosutaja kustutama või jäädavalt anonümiseerima kõik Kliendiga seotud isikuandmed, v.a kui Klient on andnud Teenuseosutajale kirjalikult teistsugused juhised.

7.5 Teenusepakkuja väljastab Kliendile üksnes Kasutajate isikustamata andmeid, kui Kasutaja ei ole Rakenduses lubanud teisiti.

7.6 Teenuseosutajal on õigus:

7.6.1 kasutada Teenuse osutamisel kolmandatest isikutest teenusepakkujaid ja/või alltöövõtjaid (nt Rakenduse majutusteenus). Teenuseosutaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et tema alltöövõtjate suhtes oleksid kehtestatud samad andmekaitsekohustused, mis on sätestatud käesolevas peatükis, eelkõige et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeidsellisel viisil, et töötlemine vastaks õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kui alltöövõtja rikub enda isikuandmetealaseid kohustusi, vastutab selliste kohustuste rikkumisel Kliendi ees Teenuseosutaja;

7.6.2 kasutada Isikuandmeid täielikult ja jäädavalt anonümiseeritud kujul statistika ja/või teadusuuringute jaoks Lepingu kehtivuse ajal ning tähtajatult pärast Lepingu lõppemist.

7.7 Teenuseosutaja on kohustatud:

7.7.1 tagama, et Rakendusse salvestatud Kasutajate kommentaarid, mis tekivad Kasutajatel Teenuse tarbimise käigus, oleksid personaalsed ning mitte avaldama nimetatud kommentaare Kliendile, kui Kasutaja ei ole Rakenduses lubanud teisiti;

7.7.2 rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid viisil, et isikuandmete töötlemine vastaks õigusaktides sätestatud nõuetele ning seejuures oleks tagatud Kasutajate õiguste kaitse. Teenuseosutaja võtab turvalisuse hindamisel eelkõige arvesse Isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise või neile juurdepääsu saamise riske;

7.7.3 teavitama Klienti põhjendamatu viivituseta pärast Isikuandmetega seotud rikkumisest teada saamist. Juhul, kui Isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, kohustub Teenuseosutaja abistama Klienti Kasutaja teavitamisel;

7.7.4 tegema Kliendile kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik tõendamaks Teenuseosutaja vastavust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele. Samuti võimaldab Teenuseosutaja Kliendil tema poolt volitatud sõltumatul audiitoril läbi viia auditeid ja kontrolle, et kontrollida Teenuseosutaja vastavust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele. Nimetatud auditite ja kontrollide läbiviimisega kaasneva kulu, mh kulu, mis kaasneb sellega Teenuseosutajale, tasub Klient. Mistahes auditi või kontrolli aeg lepitakse eelnevalt kokku Teenuseosutajaga ning teostatakse üksnes Teenuseosutaja juuresolekul Teenuseosutaja tööpäevadel ja tööajal;

7.7.5 abistama Klienti temale õigusaktidest tulenevatemuude andmekaitsekohustuste täitmisel.

8. Konfidentsiaalsus

8.1 Konfidentsiaalseks teabeks Lepingu tähenduses on mistahes Isikuandmed, mis on  salvestatud Rakendusse ning mistahes muu teave, mida Pooled vahetavad Lepingu täitmise käigus (edaspidi „Konfidentsiaalne teave“). Konfidentsiaalseks teabeks on ka teave Poole äritegevuse, ärisaladuste, ettevõttesiseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni või töökorralduse kohta. Kahtlusekorral eeldatakse, et tegemist on konfidentsiaalse teabega.

8.2 Konfidentsiaalne teave ei hõlma teavet ega materjali:

8.2.1 mis oli seaduslikul viisil avalikult kättesaadav enne Lepingu allkirjastamist või mis muutub pärast Lepingu allkirjastamist avalikult kättesaadavaks muul viisil kui Lepingu tulenevate kohustuste rikkumise teel;

8.2.2 mille on Pool saanud mõnelt kolmandalt isikult, kellel on õigus niisugust infot edastada;

8.2.3 mille on Pool iseseisvalt hankinud või tuletanud ilma Lepingust tulenevaid kohustusi rikkumata, välja arvatud kui sellise teabe hankimine või tuletamine kuulus Poole kohustuste hulka Poolte koostöös ja/või selline teave on Poolele edasi antud kasutamiseks teise Poole poolt;

8.2.4 mis kuulub avalikustamisele vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele või vastavalt kohtulahendile.

8.3 Pool kohustub mitte avaldama Konfidentsiaalset teavet täielikult ega osaliselt kolmandatele isikutele ega avalikkusele ilma teise Poolt eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud teise Poole professionaalsetele nõustajatele või juhtudel, kus teabe avaldamise kohustustuleneb õigusaktidest.

8.4 Teenuseosutaja kohustub tagama, et mistahes kolmandate isikutega, kes on kaasatud Lepingu täitmisesse, on sõlmitud sellised konfidentsiaalsuskokkulepped, mis tagavad Lepingust tuleneva Konfidentsiaalseteabe säilimise.

8.5 Konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingukehtivuse ajal ning kaks aastat pärast Lepingu lõppemist, v.a osas, mis puudutab Isikuandmeid. Isikuandmete osas kehtib konfidentsiaalsuskohustus tähtajatult.

9. Vastutus

9.1 Kumbki Pool vastutab teisele Poolele tahtlikult tekitatud kahju eest. Teenuseosutaja vastutus on piiratud kuue kuu Tasuga, arvestades rikkumise, mille eest vastutus tekib, toimumise hetkel kehtinud Tasumäära.

9.2 Teenuseosutaja ei vastuta Kliendi ega mistahes kolmanda isiku ees kahju ja tagajärgede eest, mis on tingitud Teenuseosutaja juhiste ja muude Teenuse osutamise nõuete või tingimuste järgimata jätmisest. 

9.3 Teenust osutatakse „nagu on“ („as is“) põhimõttel ning Teenuseosutaja ei vastuta Kliendi või mistahes kolmanda isiku ees Teenuse kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Teenuseosutaja ei taga Teenusele käideldavust ega mistahes teenustasemeid. 

9.4 Arve tasumisega viivitamisel on Teenuseosutajal õigus nõuda Kliendilt viivist 0,05% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

10. Lepingu tähtaeg ja ülesütlemine

10.1 Leping jõustub Teenuslepingus märgitud ajal ning on sõlmitud tähtajatuna.

10.2 Kliendil on õigus Leping esimese kolme kuu jooksul Lepingu jõustumisest vähemalt ühenädalase etteteatamisega üles öelda, teavitades sellest Teenuseosutajat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne nimetatud kolmekuulise perioodi lõppu.  Pärast nimetatud kolmekuulist perioodi võib Klient Lepingu mistahes põhjusel üles öelda, teavitades sellest Teenuseosutajat kirjalikku vähemalt taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kuu ette.

10.3 Teenuseosutaja võib Lepingu igal ajal mistahespõhjusel üles öelda, teavitades sellest Klienti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kuu ette.

10.4 Kumbki Pool võib Lepingu erakorraliselt etteteatamistähtajata üles öelda, kui teine Pool rikub Lepingut oluliselt. 

10.5 Teenuseosutaja oluliseks Lepingu rikkumiseks on muuhulgas:

10.5.1 Teenuseosutaja korduv Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmine;

10.5.2 Teenuseosutaja ei ole lõpetanud rikkumist 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil Teenuseosutaja on saanud Kliendilt nõude vastav rikkumine lõpetada;

10.5.3 konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine Teenuseosutaja poolt.

10.6 Kliendi oluliseks Lepingu rikkumiseks on muuhulgas:

10.6.1 arve tasumisega viivitamine rohkem kui 14 kalendripäeva;

10.6.2 Kliendi korduv Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmine;

10.6.3 Klient ei ole lõpetanud rikkumist vaatamata 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil Klient on saanud Teenuseosutajalt nõudevastav rikkumine lõpetada;

10.6.4 konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine Kliendi poolt.

10.7 Teenuseosutajal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid üldtingimusi, sh Tasu teavitades sellest Klienti vähemalt üks kuu ette. Juhul, kui Klient ei nõustu üldtingimuste muudatusega, on Kliendil õigus Leping üles öelda enne muudatuse jõustumist, teavitades sellest Teenuseosutajalt vähemalt kaks nädalat enne muudatuse jõustumise kuupäeva, millest Teenuseosutaja on teavitanud.

11. Lõppsätted

11.1 Teenuseosutajal on õigus viidata Kliendile enda turundus- ja reklaamitegevuses, sh kasutada Kliendi nime ja sümboolikat endamistahes väljaannetes, kui Teenuseosutaja ja Klient ei ole leppinud kokku teisiti.

11.2 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused (sealhulgas Lepingu olemasolu, kehtivust ja lõpetamist puudutavad vaidlused) lahendatakse üksnes Eesti kohtutes. Esimese astme kohus on Harju Maakohus.

11.3 Lepingu ühe sätte ebaseaduslikkus, kehtetus või jõustamatus ei mõjuta Lepingu teiste sätete kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust. Kui Lepingu üks säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, teevad Lepinguosalised heas usus kõik mõistlikult võimaliku, et asendada selline säte uue, seadusega kooskõlasoleva, kehtiva ja jõustatava sättega, mis on oma majanduslikult sisult võimalikult lähedane esialgsele sättele.